בדין מדליקין עלי בגו ביתאי

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: חנוכה
  •  
     

בדין מדליקין עלי בגו ביתאי

ליל שבת קדש פרשת וישב תשע"ו

 פעמים שבימי חנוכה אין בעל הבית ואשתו נמצאים במקום אחד, וכגון ביולדת שנמצאת בבית חולים, או כאשר בעל הבית נמצא בחו"ל ואשתו ובניו נשארים בביתם, ומתעורר הנידון האם מי שאינו בבית יוצא ידי חובת נרות חנוכה בהדלקה שמדליקין בביתו.  ומצינו בגמ' שמועילה הדלקה שמדליקין עליו בביתו אף אם אינו נמצא בבית. ויש לעיין בזה בכמה אנפי וכגון:  [א]. מה הדין כאשר בעל הבית אינו בביתו והוא נמצא בשעת ההדלקה במקום שעדיין לא הגיעה שעת ההדלקה. [ב]. האם הדלקת בני ביתו מועילה רק אם הם נמצאים בביתו, או דילמא גם בגוונא שבני ביתו מתארחים במקום אחר כגון בבית חמיו מהני הדלקתם לפטור אותו.  [ג]. מה גדרי הדין בהדלקת אשתו שנחשבת כגופו לענין הדלקת נר חנוכה.