בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות – בין אדם לחבירו

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: בין המצרים
  •