דברי התעוררות – סליחות ערב ר"ה תשע"ח

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ראש השנה
  • 18 דק'

יבואו כל בשר להשתחוות לפניך ה'

מוצאי שבת – ליל סליחות קודם ראש השנה תשע"ח

לקריאה