דיני הכנה מיום טוב לחברו והכנה משבת ליום טוב

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: יום טוב
  •  
     

 דיני הכנה מיום טוב לחברו והכנה משבת ליום טוב

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

ערב שבת קדש פרשת במדבר – ערב שבועות תשע"ח

קיימא לן שאסור להכין משבת לחול וכן מיום טוב לחול, וכן אסור להכין משבת ליום טוב שאחריו. ויש להבחין בדיני הכנה כאשר יום טוב חל לפני השבת שאז עושים עירוב תבשילין להתיר בישול והכנה מיום טוב לשבתא, לבין כאשר יום טוב חל אחר השבת [שאז אין ע"ת] וחל איסור הכנה משבת ליום טובב. וכן כאשר ישנם ב' ימים טובים שאסור להכין מיום טוב אחד לחברו דשמא הראשון קדש והשני חול, וכן בשני ימים של ראש השנה שדנים אותם כב' ימים טובים של גליות. הצד השווה בכל אלו הימים שאסור לעשות מעשים שיש בם הכנה מיום אחד לחברו. ויש לברר מה הדין בכמה נידונים שכיחים וחדשים שלא התבארו די הצורך בדברי פוסקים, וכגון הוצאת מאכלים מהמקפיא לצורך סעודת הלילה שאם ימתין מלהוציאם אחר צאת הכוכבים לא יוכל להשתמש בהם לצורך סעודת הלילה. ויתבאר להלן שיש להבחין בזה בין הכנה "ניכרת" לבין הכנה "שאינה ניכרת"ג.