הסרת סרט סלוטייפ שנדבק לנעל בשבת

שאלה:

סרט סלוטייפ שנדבק לאדם בנעלו בדרך הילוכו האם מותר להסירו בשבת?

תשובה:

מותר להסיר את סרט הסלוטייפ שנדבק לנעל, ואין בדבר לא משום איסור קורע ולא משום איסור מוקצה.

נימוקים:

איסור קורע – כתב השו"ע סי' ש"מ סעיף י"ד, שהמדבק ניירות או עורות זה לזה בשבת חייב משום תופר, ומי שמפריד ניירות דבוקים יש בו משום איסור קורע, ולכן אין להפריד בין ניירות הדבוקים או מהודקים זה לזה.

וכן כאשר אין להפריד ניירות דבק וכדומה וכן פלסטרים למיניהם משום איסור קורע [ויש בנידון זה פרטים נוספים התלויים במשך זמן ההדבקה והחיבור].

ודנו גדולי ההוראה בנידון של הדבקת דבר רך על דבר קשה האם גם בו יש איסור של תופר וקורע, ויש להבדיל בזה בין חפצים שלא שייך בהם שם תפירה כדוגמת בקבוק זכוכית שיש עליו מדבקה, לבין עור של נעל שבאופן עקרוני שייכת בו תפירה, והארכנו בכל זה בספר ארחות שבת פרק י"א הערה י'.

אמנם בנידון שלפנינו שסרט הסלוטייפ נדבק שלא בכוונה ואין לו שום עניין בחיבורו לנעל, הדבר מותר. ומצינו כעין זה ממש בדברי המגן אברהם המובאים במשנ"ב סי' ש"מ ס"ק מ"ה לגבי ניירות של ספר שהיו מופרדים ושוב נדבקו שמותר לפותחן בשבת, והטעם כיון שלא נעשו לקיום ונעשו ממילא בלי מתכוין.

איסור מוקצה – ומטעם טלטול מוקצה אין לאסור את הסרת סרט הסלוטייפ, אף שהוא דבר שאין בו שימוש והוא כפסולת שדינה כמוקצה גמור, מ"מ כיון שעושה זאת כדרך ניקוי הדבר מותר, כמבואר בספר ארחות שבת פרק י"ט סעיפים ר"ג – ר"ח.