השימוש במכשיר המכונה [CPAP] לאנשים הסובלים מדום נשימה בשינה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _העולם המודרני
  •  
     

ישנם אנשים הסובלים ממצב של דום נשימה בשעת השינה, ובעקבות זאת לא מגיע להם מספיק חמצן לגוף, לצורך טיפול בבעיה זו הומצא מכשיר המכונה [CPAP] שתפקידו לספק אויר נוסף לגוף בשעת השינה. מכשיר זה מכיל בתוכו מנוע שתפקידו לספק את האויר הנוסף, וכן מסכה שמניחים אותה על האף ודרכה מוחדר האויר. בעבר במכשירים הישנים היו מפעילים את המכשיר מערב שבת ומכוונים שתצא ממנו כמות אויר קבועה לכל השבת, ולכן לא היו חששות בשימוש במכשיר. אמנם במכשירים החדשים שמיוצרים בשנים האחרונות, ישנה מערכת דיגיטלית שמחשבת את צריכת החמצן של האדם לפי מצב נשימותיו, ולפי זה גם ניתנות ההוראות לכמויות האויר שהמכשיר צריך לספק. כמו כן המערכת רושמת בתוך תוכנת המחשב מה היו מצבי הנשימות ואספקת האויר, לצורך מעקב רפואי.

החששות שיש בשימוש במכשיר זה שהופעל מערב שבת הן: המערכת שבמכשיר קולטת ומחשבת את מצב הנשימות של האדם והופכת אותן להוראות הפעלה לצורך הוספת כמות אויר הנצרכת, דבר זה כרוך בהפעלת מעגלים דיגיטליים בכרטיס חכם הנמצא במכשיר, תצוגה דיגיטאלית והגברות זרם שונות.  [כמו כן נעשים רישומים דיגיטאליים לצורך מעקב].

ויש להקדים בזה שישנם דרגות צורך שונות בין משתמשי המכשירים, יש שאצלם הוא צורך חשוב ביותר ואי השימוש בו יכול לגרום להם סכנה במצבים מסויימים, ויש שהדבר אצלם בעיקר לצורך שינה רציפה וכדומה.

ויש לעיין האם מי שנצרך להשתמש במכשיר זה מותר לו להשתמש  בו גם בשבת, ויש לברר בזה כמה נידונים.

החששות שיש בהשתמשות במכשיר זה בשבת

א. מכשיר זה הבנוי באופן שישנה מערכת שמחשבת את נשימות האדם ומתרגמת אותן לאותות דיגיטאליים, והאותות הדיגיטאליים נותנים הוראה להגברת והנמכת פעולת המנוע, וכן לרישומים דיגיטאליים לצורך מעקב רפואי, יש לחוש בשימוש בו לאיסור תורה של מכה בפטיש[1].

 

הנחת המסכה על פני האדם

ב. יש לעיין האם אפשר להשתמש במכשיר זה כאשר הוא מחובר מערב שבת לשעון המכוון להפעילו סמוך לשעה שהאדם הולך לישון,  ואחרי שהמנוע הופעל מניח האדם את הכיסוי על פניו, ואז מתחיל לזרום אויר לתוך גופו.

ושורש הנדון הוא שסדר פעולת המכשיר הוא שבשעה שמניחים את המסכה על פניו של האדם נוצרת התנגדות של זרימת האויר, והמחשב שבתוכו צריך לחשב מחדש מה היא כמות האויר הנצרכת כעת למטופל.

ונמצא שאף אם המכשיר הופעל מערב שבת, מ"מ כיון שבשעת ההנחה על הפנים בשבת, נוצרים שינויים הנרשמים על גבי המערכת הדיגיטאלית ופועלים את פעולתם, ויש לחוש בהם לאיסור תורה.

[ושמעתי ממשתמשי המכשירים הנ"ל שכמעט בלתי אפשרי להניח את המסכה לפני שהמכשיר ידלק, וכגון שמכוון על ידי שעון, כיון שזה מונע מהם לנשום].

האם הנשימות של האדם נחשבות כמלאכה

ג. יש לעיין אם כאשר המסכה כבר מונחת על פניו של האדם והיא פועלת כדרכה, האם מצב זה שהאדם נושם וכתוצאה מכך נרשמות אותות דיגיטאליות נחשב כמעשה של האדם, או שמא כיון שהדבר נעשה בצורה בלתי רצונית אין הדבר מוגדר כמלאכת האדם, וי"ל בזה שאין זה מוגדר כמעשה האדם.

תנועות האדם במטתו

ד. גם יש לדון שבכל סיבוב שאדם עושה כשהוא על מטתו ונעשה מרצונו ודעתו, יש  לייחס את הפעולה הנוצרת ממנה אליו, ואינו דומה לפעולות הנשימה דלעיל שאינם מתייחסות אליו כיון שהן נעשות באופן בלתי רצוני.

מה הגדרת החולי של אדם הזקוק להשתמש במכשיר זה

ה. אנשים הזקוקים למכשיר זה מתחלקים לפי רמת הצורך הרפואי, ויש בזה נידון כללי בהלכות פיקו"נ, מה דינו של אדם שכעת אין בו חשש סכנה אבל אם לא יטופל בשבת הרי שבמשך שנים רבות עלול להגיע לסכנה[2], האם אנו דנים אותו על שם ההווה או על שם העתיד, ויש בזה אופנים שונים והדבר תלוי בשיקול הדעת ובכל מקרה לגופו, וראה הערה[3].

אמנם גם חולים שמוגדרים כספק פיקו"נ, צריכים להשתדל למעט במלאכות שבת מדין הקל הקל תחילה, ולכן יש להם לחפש לכתחילה מכשירי שאין בו חששות, וכן למעט ככל האפשר באיסורים.

העולה מכל הנ"ל

נראה שקשה לתת בזה הוראה כללית להקל ולהשתמש במכשיר זה לכל אדם, [ואף אם הדבר יעשה כלאחר יד], כיון שיש בשימוש במכשיר זה חששות דאורייתא של הוראות דיגיטאליות ורישומים והגברת זרמים. והדבר תלוי לפי הגדרת החולי והצורך שבדבר, ויש לברר בכל מקרה אצל רופא ואצל מורה הוראה.

והנה התברר לאחרונה שעדיין ניתן להשיג מכשירים מהסוג הישן שאין בהם חששות כלל, כיון שהם פועלים בצורה קבועה בלי שינויים כלל ובלי רישומים, וממילא יש להשתמש במכשירים אלו בשבת.

 

וראה עוד מו"מ בנידון זה בקובץ היכלא גליון ד' ניסן תשע"ד


[1] והרחבנו בגדרי נידון זה בחוברת היכלא ג' תשע"ג.

[2] ובנידון שלפנינו המדובר הוא על אי שימוש בשבת וביו"ט שהם כששית מימי השנה.

[3] עיין בספר שבת שבתון עמ' צ"ח, במעשה בחולה שחפת שהרופא אמר לו לצום ביום הכיפורים והרב מבריסק זצ"ל הורה לו לאכול,  הגרי"ז זצ"ל שאל את הרופא האם בטוח הוא שהצום לא יקרב את פטירתו בשעה אחת בעוד שנים כאשר יגיע זמנו להפטר מן העולם. ואמר לו הרב, דע לך כי פיקוח נפש הדוחה איסורים, אינו רק כאשר הסכנה היא כעת, אלא גם כשתהיה כעבור שנים וגם כשתקרב אז את פטירתו במעט, עיי"ש עוד בהערה.