יור"ד – אשה שטבלה ואחר כך מצאה כינים בראשה

יור"ד – אשה שטבלה ואחר כך מצאה כינים בראשה

 עובדא באשה שלפני הטבילה הרגישה גירוד בראשה אבל לא התייחסה לכך וטבלה, ולאחר כיומיים מצאה כינים בראשה, וגם לילדיה יש כינים כבר תקופה, וההסתברות שהיא נדבקה מהם, אמנם לדבריה הגירוד שחשה בראשה לא היה בבחינת "מקפיד". ויש לברר האם צריכה לשוב ולטבול שנית.

 נראה שיש לה לחזור ולטבול בברכה, והטעם שאשה זו היתה עליה חציצה בשעת הטבילה, ומה שלא נתנה את ליבה על זה הוא כיון שלא ידעה שסיבת גירוד זה  הוא מחמת כינים שבראשה, והרי זה דומה למי שטבל ולא ידע שיש עליו חציצה שפשיטא שלא עלתה לו טבילה.

ואין לומר בזה שכיון שלא שמה על ליבה הרי זה בטל לגביה, דכל זה שייך רק היכי שבאמת אין הדבר מהוה חציצה, כגון אם ניקתה את כל שערותיה היוב היטב עד מקום שיד מגעת ומבחינת ההשתדלות שלה עשתה את כל האפשר, בזה אמרינן שמעתה הכינים בטלים אליה, משא"כ בנידון דידן שאם היתה יודעת שיש לה כינים היתה זו חציצה גמורה, וכל העניין הוא שלא ידעה בעת הטבילה מהמציאות של הכינים, ודו"ק.