נכרי החותך מפות לשולחנות בשבת

על ידי: .הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שבת
  •  
     

     נכרי החותך מפות לשולחנות בשבת

 ישנן ישיבות שבהם הנכרים חותכים  בשבת מפות ניילון מגליל גדול לשולחנות, וגאון אחד שליט"א אמר שלא צריך למחות בנכרים מלחתוך את המפות בשבת, וטעמו חדא כיון שאפשר בשעת הדחק להשתמש במפה כשהיא מחוברת לגליל שלם, ממילא אין החיתוך נחשב להנאה שתאסר ע"י נכרי, אלא הוי כתוספת אורה שאין צריך למחות בנכרי מלעשותה. ועוד דכיון שהנהלת הישיבה אמרה לנכרי להכין מפות אלו מערב שבת והנכרי התרשל ולא הכין הרי שכעת  מה שעושה הנכרי בשבת אדעתא דנפשיה קעביד. והיות ולענ"ד יש בדבר איסור הנאה ממעשה נכרי וצריך להיזהר בזה ולמחות בנכרי שלא יחתוך בשבת, וכן אין להתיר אף אם אמר לו מער"ש והתרשל הנכרי ולא עשה. על כן אמרתי להציע את צדדי ההלכה בדין זה.

(מופיע גם בקובץ:  לקראת שבת – חלק ב)