נר אבוקה ביום טוב שחל במוצאי שבת

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: יום טוב
  •  
     

נר אבוקה ביום טוב שחל במוצאי שבת

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

שבת קדש פרשת בחוקותי תשע"ח

כתב השו"ע סי' רח"צ ס"ב מצוה מן המובחר לנר של הבדלה לברך על אבוקה, והיינו כיון שאורה רב, ומקור דבריו בדברי הגמ' פסחים דף ק"ג ע"ב דאיתא התם משמיה דרב "אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר". וכך מנהג ישראל בכל מוצאי שבת לברך על אבוקה. ונאמרו בפוסקים אופנים שונים איך מקיימים את המצוה מן המובחר להדליק אבוקה, וכגון על ידי עשיית נר הבדלה קלוע או כאשר מחבר שני נרות להדדי בשעת הברכה. וכאשר חל יו"ט במוצאי שבת ובא לברך על אבוקה יש בזה כמה נידונים לפי המציאות הקיימת בזמננו שבשעת הדלקת נר ההבדלה כבר דולקים אורות החשמל וכן דולקים כבר הנרות שמדליקות הנשים למצוות יום טוב, וכן מחמת שאין בני אדם רוצים להדליק את הנר המיוחד העומד להבדלה בכל השנה, כיון שאסור ביום טוב לכבות את הנר. והעלו גדולי ההוראה בזמננו חששות שונים בהאי הידורא דאבוקה כאשר חל מוצאי שבת בליל יום טוב וכפי שיתבאר להלן.