כולל ערב "עטרת ישעיה"

KollelErev

כולל ערב

מידי ערב בין השעות 9 עד 10:30

ראש הכולל: הרב משה שפרונג

=================

מאמר מאת ראש הכולל בנושא לימוד התורה בלילה

 

"תעבדון את האלוקים על ההר הזה" הרב משה שפרונג

ההבחנה הפשוטה שיש תורה, עבודה וגמילות חסדים. תורה זה עסק התורה ולימודה, עבודה זו תפילה וגמילות חסדים- כפשוטו.

במאמר ה' למשה 'תעבדון את האלוקים על ההר הזה' לכאורה עסקינן בתורה- מתן תורה- המטרה של יציאת מצרים. וצריך ביאור מדוע מאמר ה' למשה נאמר בלשון של עבודה-'תעבדון את האלוקים..'

תמיהה זו שורשה בדברי הטור ריש הל' סוכה ששלשת המועדות כנגד ג' אבות –ושבועות כנגד יצחק- ושוב עולה התמיהה- שבועות שהוא חג מתן תורה שייך לעבודה? ליצחק?

הן אמנם דבמעמד הר סיני היתה גם עבודת הקרבנות וכמבואר בחגיגה- אך ודאי שעיקר המעמד היה קבלת התורה ועצם מעמד הר סיני.

עבודה מהי?

נראה בשורש ענינה של העבודה ע"פ המבואר במסילת ישרים שער הקדושה בענין החידוש בעבודת הקרבנות שמהותה – לקחת דבר גשמי ולהופכו לחפצא דקדושה, על משקל כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, וביאר שם שהאבות הם הם המרכבה שכיוון שכל המציאות הגשמית שלהם היתה היכי תימצי לעבודת ה' – הם נהיו מרכבה לשכינה וזהו הענין של תלמוד תורה בלילה שאמחז"ל "מעלה אני עליו כאילו עבד עבודה" דיש כאן הקרבה של הגשמיות- דומיא דהקרבת הקרבן להפוך דבר גשמי לשיא הקדושה.

ומתבאר שם מדבריו שזהו תמצית מהות העבודה שהאדם ע"י לימוד התורה הופך עצמו מדבר גשמי לחפצא דקדושה.

מתן תורה.

ומצינו ענין זה אף במתן תורה, דיעויין במשך חכמה עה"פ 'והגבלת את העם סביב' שישראל במעמד הר סיני נהיו דומיא דמחיצות העזרה למשכן ה' ודוקא במעמד מתן תורה -שכל מהותה זה להפוך גשמי לרוחני- התחדש יסוד זה שכלל ישראל הוא עצמו חפצא דקדושה.

ושורש לזה מה שאמר רב יוסף- אי לאו ההוא יומא כמה יוסף איכא בשוקא- וכתב רש"י ההוא יומא – שנתגדלתי ונתרוממתי – דעל אף שרב יוסף חלה ושכח כל תלמודו אך עצם המעלה המיוחדת שנתהפך ע"י לימוד התורה לחפצא דקדושה-שנתגדל ונתרומם – זהו דבר שאי אפשר לקחת ממנו!

ומובן מעתה שמטרת היציאה ממצרים- עומק הגשמיות- היתה כדי להפוך לרוחני ע"י מתן תורה- תעבדון את האלוקים- להיהפך לחפצא דקדושה.

תורה-עבודה – תורה בלילה – לשון הרמב"ם "רוב חכמתו בלילה".

ונראה שעיקר ענין זה הוא דוקא בלימוד תורה בלילה וכמו שהבאנו "שהלומד תורה בלילה מעלה אני עליו כאילו עבד עבודה". כי הלומד בלילה משקיע את הזמן שכבר מעבר לזמן, את הזמן שאנשים אחרים בטלים מעבודתם- דוקא לימוד תורה בזמן כזה- נהפך לעבודה- האדם מקריב את עצמו ובמקום לנוח מעמל כפיו במשך היום הולך ומשקיע את זמנו בלימוד ולא בהבלי העולם הזה- הרי זו עבודה ממש!

ת"ת ביום – יו"ד, ת"ת בלילה – או"ח.

מלבד הלכות ת"ת המופיעים בשו"ע יו"ד שעינינם מי חייב ללמוד, מי פטור, כמה צריך ללמוד ומה צריך ללמוד, ישנם גם הלכות ת"ת באו"ח סימן רל"ח שכותרתו 'לקבוע עיתים לתורה בלילה' ויעויין שם ובמ"ב דברים נפלאים. ומתבאר שהחיוב ללמוד תורה בלילה זהו חיוב נפרד- וביותר זהו חיוב ששייך לאו"ח- כל אחד חייב – כי זה עצם החיים של כל אחד ואחד וכמו שכתב השו"ע 'חייב אדם להיזהר בלימוד של לילה יותר משל יום'.

 

פונים אנו  לקהל ידידנו לרגל כובד המשא המוטל על שכמנו בהחזקת הכולל בו לומדים יחד בעלי בתים העמלים לפרנסתם יחד עם אברכים עמלי תורה.

והפעם בהצעה מיוחדת – יום היארצייט של אחד מיקירך קרב ובא, אתה מחפש דרך לעשות דברים לעילוי נשמתם, אין לך גדול יותר מהחזקת תורה

קח לך, לזכותך, ערב אחד של לימוד תורה ותקדיש אותו לעילוי נשמת יקירך.

30 חברותות ילמדו בערב זה לעילוי נשמת יקירך, ובכך גם תיטול חלק בהחזקת תורה – מטה לחמם של האברכים היקרים

שם גם תוכל להשאיר לנו פרטים לגבי היום המסויים אותו תרצה להקדיש שם וכו'

נשמח אם תוכל להעביר דף זה לאחד ממכריך שהצעה זו תוכל לעניין אותו

כך תהיה שותף ולו במעט בעול החזקת התורה

בברכת אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד

לתרומה בכרטיס אשראי:

[iframe src="https://www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad=5777783&groupe=%D7%A2%D7%98%D7%A8%D7%AA%20%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%91&groupelock=1" width="105%" height="1250"]למעבר לעמוד מאובטח יותר ב:  //:https  לחץ כאן