הליכה ועמידה כנגד מכשיר שמצלם ובודק את חום הנכנסים לבתי החולים [מצלמה טרמית]

מ"ח למטמונים

לכב' מו"ר הגרי"מ רובין שליט"א,

מורינו הורה שאין להיכנס לבתי החולים המותקנים בהם מצלמות טרמיות מחשש איסור דאורייתא או דרבנן. והנה ביקור חולים בבתי החולים גם אלו שאין בהם סכנה נחוצה מאד,  לעתים עבור סכנת איבר.

ההגנה על חולים ועל הצוות כיום נהפך לאתגר קשה, ובמגיפה הנוכחית רבים חללים נפלו כאשר לא אובחנו חולים עם מגיפה הקורונה הן לחולים אחרים והן לצוות, ואפילו כאשר כן מודדים חום גוף לכל הנכנס לשערי בית החולים.

כיצד הרב מורה  שניתן ליכנס  בכל זאת לבתי החולים.

האם אחות שיכולה להחליף משמרת בין שבת ליום טוב הבעל"ט חייבת לעשות זאת כדי להימנע ממעבר במצלמות.

האם אדם שכבר מדד לעצמו חום יכול לטעון שמצבו דומה לאדם העובר ברחוב בו יש מצלמות אבטחה קבועות ושהוא לא איכפת להם מהם ולפיכך יכול להיכנס ללא חשש.

בברכת והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך לשלום

דר. [  ]

 

לכבוד

ידידי ומכובדי ר' [     ]  היקר לאוי"ט

הריני בזה בקצירת אמרים בנוגע לשאלותיך:

א]. ברובא דרובא מהמקרים של סכנת אבר יש גם חשש פיקו"נ.

ב]. הנידון במש"כ היה על אדם שומר תומ"צ שרצונו ללכת לבקר חולה, ובמצב שיש בכניסה לבית החולים מערכת צילום טרמית, נלע"ד שההוראה היא שיישאר בביתו ולא יגיע לבית חולים.

ג]. חובה על הנהלת בית החולים להגן על החולים ואנשי הצוות מחשש הידבקות, ועליה לעשות זאת באופן המועיל ובשים לב למעט ככל האפשר בחילולי שבת.

ד]. אחות בבית חולים עלולה תמיד להיות נצרכת גם למצבים של ספק פיקו"נ, ולכן אין עליה להחליף משמרת.

ה]. אין נפק"מ אם יודע שאין לו חום אם לאו,  בכל גוונא אסור לו להיכנס לבית החולים, ואין זה דומה להליכה כנגד מצלמה, דאדם שהולך בדרך ומצלמה מצלמת אותו אין לו שום ענין בצילום ולכן אנו לא מייחסים את הצילום אליו, משא"כ בכניסה לבית חולים שלפי ההוראות כעת אין היתר כלל להיכנס למקומות אלו מבלי בדיקת חום, ובמקום שיעמידו אדם שיעשה בדיקה ידנית, העמידו את המכשיר, ומעתה כל מי שנכנס בשערי בית החולים יש לו ענין בבדיקה זו שמבלעדיה לא תהיה לו אפשרות להיכנס, וממילא פשוט שכל הנעשה במצלמה זו מיוחס לאדם העובר, ואין לזה אפילו דמיון לאדם העובר בדרך לתומו ומצלמה מצלמת אותו.

ו]. בכל הנ"ל יש להוסיף שההתייחסות למלאכות הנעשות במערכות צילום טרמיות, היא שיש בדבר חשש דאורייתא.

ביקרא דאורייתא

יצחק מרדכי הכהן רובין